Kunigystė

Pasišaukęs mokinius, Jėzus prabilo: „Jūs žinote, kad tie, kurie laikomi tautų valdovais, engia jas, ir jų didžiūnai rodo joms savo galią. Tarp jūsų yra ne taip! Kas norėtų tapti didžiausias iš jūsų, tebus jūsų tarnas, ir kas panorėtų būti pirmas tarp jūsų, tebus visų vergas. Juk ir Žmogaus Sūnus atėjo ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti ir savo gyvybės atiduoti kaip išpirkos už daugelį.

Mk 10, 42-45

Kunigas - žmogus kitiems.

Viena iš svarbiausių kunigo pareigų yra skelbti Evangeliją – Kristaus Gerąją Naujieną – Dievo apreikštą Tiesą, atnešusią viltį žmonijai. Ši žinia stulbinanti ir džiaugsminga: Dievas yra mus mylintis Tėvas, trokštantis, kad mes būtume amžinai laimingi bendrystėje su Juo! Kunigas skelbdamas tai, ko mokė pats įsikūnijęs Dievo Žodis – Jėzus Kristus, yra įpareigotas guosti ir stiprinti viltį praradusius, išklausyti abejojančius, ginti silpnuosius bei atstumtuosius, kurių balso niekas nenori girdėti.
Kunigas, žvelgdamas į Jėzų Kristų, savojo pašaukimo pavyzdį, Paskutinės vakarienės metu plovusį apaštalams kojas, trokšta tarnauti visiems, pasirinkdamas paskutiniąją vietą. Jis stengiasi būti šalia jam patikėtų tikinčiųjų ten, kur jie yra, kad kiekvieną pažintų ir vestų į bendrystę su Dievu. Todėl kunigai rūpinasi įvairiomis tikinčiųjų grupėmis, atlikdami kapeliono tarnystę kariuomenėje, universitetuose, mokyklose, ligoninėse, kalėjimuose. Kunigai klebonai ir vikarai tarnauja parapijose.
Kunigas, priimdamas celibatą kaip ypatingą Dievo dovaną, leidžiančią visiškai atsiduoti Dievo ir žmonių tarnystei bei sekti Viešpaties Kristaus gyvenimo būdu, pasiryžta dėl Evangelijos ir jam pavestos Bažnyčios dalelės aukoti net savo gyvybę. Jėzaus atnešta vilties žinia ne visiems yra patogi, todėl nemažai kunigų visame pasaulyje, taip pat ir Lietuvoje, dėl jos skelbimo yra patyrę persekiojimus. Tačiau Kristaus atnešta viltis negali būti nutylėta, nes ji turi galią ir keičia gyvenimus.

Kaip atpažinti pašaukimą?

Ženklai

Dievo meilė. Tu nuoširdžiai trokšti pažinti ir mylėti Dievą bei gyventi prasmingą gyvenimą.
Artimo meilė ir „didelė“ širdis. Jauti, jog tavo širdyje atsiranda vietos daugiau nei vienam žmogui. Nori tarnauti žmonėms ir nebijoti rizikuoti dėl jų savo reputacija ar net gyvybe.
Žavėjimasis kunigo tarnyste. Kartais pagalvoji apie kunigystę ir ši mintis tau teikia ramų džiaugsmą.
Jei atpažįsti šiuos ženklus savyje, gali būti, jog Dievas kviečia tave tarnauti Jam.
Bažnyčia labai brangina kunigiškąją tarnystę. Kunigystė - sakramentas, suteikiantis galią tęsti ir sudabartinti Kristaus išganomąją tarnystę iki laikų pabaigos. Kunigais tampa vyrai, atsiliepę į Dievo kvietimą pašvęsti savo gyvenimą kitiems pagal Kristaus pavyzdį. Daugelis kunigų liudija, jog jie išgyvena džiaugsmą ir pilnatvę, kylančią iš kitiems dovanojamo gyvenimo.

Žingsniai

Atpažinti savo pašaukimą yra vienas iš svarbiausių dalykų gyvenime. Svarbiausia atsiliepti ir pasirinkti. Štai keli žingsniai, galintys tau padėti:
Kiekvieną sekmadienį švęsk Eucharistiją ir priimk Šventąją Komuniją. Skirk laiko Švč. Sakramento adoracijai.
Bent kartą per mėnesį švęsk Sutaikinimo sakramentą (atlik išpažintį).
Kasdieną skirk laiko maldai, tylai bei Šventojo Rašto skaitymui.
Dalyvauk Bažnyčios renginiuose, skirtuose pašaukimo atpažinimui (pvz.: rekolekcijose, jaunimo dienose ir t.t.).
Ieškok dvasios vadovo, kunigo ar kito tikinčio žmogaus kuriuo tu pasitiki ir kuris gali padėti atpažinti Šventosios Dvasios įkvėpimus tavo širdyje.
Jei svarstai apie pašaukimą į kunigystę, pasikalbėk apie tai ir su savo parapijos klebonu.
 
Stojančiųjų į Kauno kunigų seminariją dokumentai priimami pasibaigus mokslo metams.
Platesnės informacijos gali teirautis seminarijos sekretoriate, A. Jakšto g. 1, Kaunas. 9.00 – 16.00 val. darbo dienomis, tel. (37) 32 37 34
kaunoseminarija.lt
Sakramentuose, ypač Eucharistijoje – Dievo ir žmogaus bendrystėje – slypi malonė. Tai nepelnyta Dievo dovana, įgalinanti mus gyventi Dievo vaikų meilės gyvenimą ir teikianti išganymą. Krikštydamas, lankydamas ligonį, laimindamas santuoką ir per išpažintį skelbdamas Dievo gailestingumą, kunigas tampa svarbiausių žmogaus gyvenimo įvykių liudytoju. Tai, ką žmogus išgyvena per visą savo gyvenimą, kunigui kartais tenka patirti per vieną dieną.