Jėzus Kristus - mūsų Viltis.

Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą.
Jn 3, 16

Kas jis, Jėzus iš Nazareto?

Tokį klausimą sau uždavė daugybė žmonių, kurie susitiko su Jėzumi. Šį klausimą gali sau už duoti ir tu.
Kas yra Jėzus Kristus?
Skirtingai nuo klausimo apie Dievo egzistavimą, tik nedaugelis abejoja Jėzaus Kristaus egzistavimu. Visuotinai pripažinta, kad Jėzus Kristus iš tiesų buvo žmogus, gyvenęs Izraelyje prieš daugiau nei 2000 metų. Bet kuomet pradedamas kelti klausimas, kas buvo Jėzus, prasideda diskusijos. Dauguma religijų moko, kad Jėzus buvo pranašas, didis mokytojas ir šventas žmogus. Bet iš tiesų Biblijoje parašyta, kad Jėzus – daugiau nei pranašas, didis mokytojas ar dievobaimingas žmogus.
Vienas žinomų krikščionių rašytojų, C.S. Liuisas savo knygoje „Tiesiog krikščionybė“ rašo: „Aš noriu užkirsti kelią tiems, kurie iš tiesų dažnai kalba nesąmones apie Jį (Jėzų Kristų): „Aš pasiruošęs sutikti su tuo, kad Jėzus buvo didelis mokytojas, bet nesutinku su Jo tvirtinimu, kad Jis yra Dievas.“ Mes neturim taip kalbėti. Nes paprastas žmogus, kuris yra tik žmogus ir kalba tokius dalykus, kokius kalbėjo Jėzus, negali būti didelis dvasinis mokytojas. Greičiau jis mums atrodytų kaip lunatikas, beprotis – panašiai kaip žmogus, kuris save laikytų virtu kiaušiniu, ar netgi pačiu velnio pasiuntiniu. Jūs turit pasirinkti, kuo tikėti. Arba šis žmogus yra tas, kas jis iš tiesų yra – Dievo Sūnus, arba pamišėlis ar net dar kažkas blogiau... Jūs galite laikyti jį kvailu, spjauti į jį ir sunaikinti kaip demoną; arba jūs galite kristi po Jo kojomis ir pavadinti Jį Viešpačiu ir Dievu. Tik nereikia galvoti, kad Jis buvo didysis žmonijos mokytojas, nes tai visiška nesąmonė. Jis mums nepaliko tokio pasirinkimo, to nebuvo Jo planuose.“
Visa Dievo išrinktoji tauta – Izraelis, laukė Dievo žadėto Mesijo, išvaduotojo. Kartu su visa savo tauta Jo laukė ir paprasta mergaitė, vardu Marija, kuri buvo susižadėjusi su paprastu vaikinu – Juozapu. Marijai apsireiškęs angelas pranešė, jog Dievas išsirinko ją tapti Mesijo gimdytoja. Reikėjo tik vieno dalyko... Marijos sutikimo. Mergaitė Marija ištarė „TEBŪNIE“ Dievo valiai ir taip Dievas tapo žmogumi. Dėka Marijos klusnumo mes turime Viltį... Dievas prisiimė mūsų žmogišką prigimtį, kad galėtų būti tarp mūsų, kad nuodėmės sužalota mūsų prigimtis būtų sudievinta. Dievas atėjo į mūsų tarpą kaip mažas, silpnas kūdikėlis, kad mes Jo nebijotume. Taip, Dievas apiplėšė pats save, tapdamas panašus į mus. Jis, mūsų Viešpats ir Išganytojas Jėzus Kristus, Dievo sūnus, prisiėmė visus žemiškus mūsų vargus. Jis 30 metų gyveno su savo gimdytoja Marija ir globėju Juozapu paslėptą kasdienį paprasto žmogaus gyvenimą mažame Nazareto kaimelyje.
Po to jis surinko 12 vyrų draugiją ir 3 metus keliavo po to meto Palestiną, mokydamas ir gydydamas žmones. Ką skelbė Jėzus? Koks yra jo mokslas? Pagrindinė Jėzaus skelbta žinia buvo „Dievo Karalystė“ arba „Geroji Naujiena“. Jis skelbė, jog Dievas užsimojo panaikinti viską, kas atskiria žmogų nuo bendrystės su Dievu. Jėzus Dievą vadino savo Tėvu ir kalbėjo, jog yra siųstas pas nusidėjėlius. Jis save vadino „Keliu“, kuriuo puolusi žmonija turi grįžti pas Dievą. Jis save vadino „Pasaulio šviesa“ kuri apšviečia aptemusias širdis. Jėzus elgėsi taip, kaip gali elgtis tik pats Dievas. Jėzus drąsiai kritikavo to meto dvasinius žydų tautos lyderius dėl jų veidmainiškumo. Jis darė stebuklus, gydė žmones ir išvarinėjo piktąsias dvasias. Labiausiai Jėzus mėgo leisti laiką nusidėjėlių ir visuomenės atstumtųjų draugijoje. Toks Jėzaus elgesys ir mokymas piktino daugelį žydų kunigų bei Rašto žinovų, bet daug žmonių įtikėjo, kad Jėzus iš Nazareto ir yra Dievo siūstasis Mesijas, Dievo Sūnus. Tačiau niekas nesitikėjo to, kas įvyko per vienas žydų švenčiamas velykas...
Nuodėmė yra tai, kas atskiria žmogų nuo bendrystės su Dievu. Nuodėmė sunaikino bet kokią tikros ir amžinos laimės galimybę. Nuodėmės pasekmė – mirtis, visiškas bendrystės nebuvimas. Dievas, besąlygiškai mylėdamas žmogų užsimojo sunaikinti nuodėmę ir mirtį, kad tu būtum laimingas. Jėzus Kristus, Dievo Sūnus, tikras Dievas ir tikras žmogus, kentėjo ir mirė ant kryžiaus už tave ir vietoje tavęs, prisiimdamas visas tavo ir visų žmonių nuodėmes. Tavo nuodėmės yra prikaltos prie kryžiaus kartu su Kristumi. Jėzaus Kristaus auka nepakartojamai, tobulai ir galutinai atpirko tave ir visus žmones, atverdama bendrystę su Dievu. Per Jėzaus mirtį tavo kaltė yra panaikinta. Tau atleista! Tau visiškai atleista! Tokia yra Dievo Meilė... Jėzus, Dievo Sūnus, buvo atiduotas mirčiai ir nuodėmės užtrauktam pasmerkimui, kad tu galėtum gyventi amžinai bendrystėje su Dievu. Tai Dievo Meilės slėpinys. Štai tokia kaina yra užmokėta už tave.
Jėzus Kristus prisikėlė iš mirties! Mirtis ir nuodėmė yra nugalėtos. Jėzaus Kristaus prisikėlime iš numirusių mes turime amžinojo gyvenimo su Dievu viltį. Prisikėlęs Kristus pasirodė savo mokiniams ir galiausiai įžengė į dangų pas Tėvą, atsiųsdamas Šventąją Dvasią Guodėją. Jėzus pažadėjo likti su mumis iki pasaulio pabaigos.
Daugybė žmonių drąsiai liudija susitikę Jėzų ir šis susitikimas radikaliai pakeitė jų gyvenimus. Tavo išgelbėjimas yra tikėjime į Jėzų Kristų.
Ar išdrįsi Jam padovanoti savo gyvenimą?

Mano atsidavimo Jėzui kaip Viešpačiui ir Gelbėtojui malda

Jėzau, tikiu, kad Tu esi Mesijas ir Dievo Sūnus,
Tu atėjai į pasaulį ne pasmerkti manęs dėl mano nuodėmių, bet išgelbėti.
Prisipažįstu, kad aš esu nusidėjėlis,
bet žinau, kad Tavo gailestingumas yra didesnis už mano nuodėmes.
Šiandien lūpomis išpažįstu tai, kuo tikiu širdimi:
Tu esi vienintelis pasaulio Gelbėtojas.
Tu – mano asmeninis Gelbėtojas.
Savo mirtimi ant kryžiaus ir Prisikėlimu tu atnešei man išganymą.
Jėzau, nuplauk mane Savo krauju, išlaisvink ir išgydyk.
Noriu asmeniškai susitikti su Tavimi ir priimti Tavo naują gyvenimą.
Žinau ir tikiu, kad neapleidi nė vieno, kuris Tave tiki.
Jėzau, tikiu, kad esi Viešpats.
Dievas tave išaukštino ir davė Tau vardą, aukščiausią iš visų vardų.
Šiandien kviečiu Tave: būk mano gyvenimo Viešpačiu.
Visiškai atsiduodu Tau ir Tavo valiai.
Atidarau Tau savo širdies duris: ateik ir gyvenk manyje.
Padaryk, kad trokščiau to, ko Tu trokšti, ir daryčiau tai, ko Tu nori.
Dėkoju Tau ir pasitikiu Tavimi. Amen.